Strateginen suunnittelu

"Tilakonsulttien strategisen suunnittelun avulla tuetaan asiakkaan palvelu- ja toimitilaverkon strategista johtamista ja suunnittelua."

 

 
006-profit.png

STRATEGINEN SUUNNITTELU LUO PERUSTAN KESTÄVÄLLE TOIMITILAJOHTAMISELLE

Strategisen suunnitelman avulla tarkastellaan kokonaisvaltaisesti toimitilojen ja palvelutarpeiden nykytilannetta ja realistisia kehitysmahdollisuuksia. Suunnitelmalla laaditaan yhteiset tavoitteet ja kriteerit toimitilojen ja palveluverkkojen kehittämiselle sekä luodaan linjaukset toimitiloja ja palveluverkkoja koskevalle päätöksenteolle. 

Laadimme riskianalyysejä ja vaihtoehtotarkasteluja toimitilojen ja palveluverkkojen osalta. Autamme lisäksi valtionosuushakemusten ja investointiohjelmien laatimisessa.

Strateginen suunnitelma tuottaa kattavan, eri osapuolet ja näkökulmat yhdistävän vision siitä, millaisilla toimitiloilla palveluja tuotetaan. Visio sisältää

 • yleiset toimitilojen käytön tavoitteet

 • toimitilojen suunnittelun ja käytön kriteerit

 • arvopohjan palveluverkko- ja toimitilasuunnittelulle

 


Palveluverkkosuunnittelu ennakoi toimitilaverkon kehitystä:

 • tarkastelee väestö- ja palvelutarpeen muutoksia ja niiden vaikutuksia tilatarpeisiin

 • tutkii kiinteistöjen palvelut ja niiden käyttöasteet

 • tutkii käytettävissä olevan palvelukapasiteetin

 • tuottaa tietoa palveluverkkojen kehittämistä varten

 • arvioi toimitilojen korjaustarpeen kiireellisyyden

 • laatii suuntaviivat palveluiden elinkaaritehokkuuden mukaiselle kehittämiselle

 • auttaa toimitilahallintoa reagoimaan tuleviin muutoksiin

Salkutus on toimitilakannan kehittämisohjelma:

 • kytkee yhteen päättäjien, toimitilahallinnon ja palvelutuotannon näkökulmat

 • kehittää toimitiloja yhtenäisten kriteerien avulla

 • kehittää toimitiloja palvelutarpeen mukaisesti

 • kohdentaa resurssit optimaalisesti

 • tuottaa kiinteistökohtaiset toimenpideohjelmat ja niihin liittyvät aikataulut, laajuudet, kustannusarviot ja päätökset

Kiinteistökartoitus tuottaa kokonaiskuvan toimitilojen nykytilasta ja tilojen kehittämistarpeista:

 • luo edellytykset toimitiloja koskevalle päätöksenteolle

 • luo yleiskuvauksen toimitilojen kunnosta

 • aikatauluttaa tulevat korjaushankkeet

 • luo kuvauksen toimitilojen palvelukapasiteetista ja käyttöasteista

 • tuottaa tietoa palveluverkkojen kehittämistä varten

 • antaa faktapohjaisia perusteluja dialogiin ja poliittiseen argumentointiin

 • auttaa kohdistamaan ylläpitoresurssit oikein