Tampereen ammattikorkeakoulun kiinteistöselvitys

Tilakonsultit selvitti Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK:lle tilatarpeita kolmelle sijaintiaan muuttavalle koulutusohjelmalle. Kiinteistöselvitys koski terveysalan, tekniikan ja musiikin koulutusten tilatarpeita ja se toteutettiin tiiviillä aikataululla elo - marraskuussa 2017.

Toimeksiannon tavoitteena oli selvittää terveysalan, tekniikan ja musiikin koulutuksen tilatarpeet uusissa vaihtoehtoisissa sijainneissa, toteutettuina joko peruskorjattuihin tai uudisrakennettaviin tiloihin. Tilakäytössä tavoiteltiin selvästi aiempaa parempaa tilatehokkuutta sekä tehokkaamman tilankäytön, että toiminnallisten synergioiden avulla. Tilatarpeen analysoinnissa käytettiin apuna tietoja TAMK:n tilanvarausjärjestelmästä sekä koulutusohjelmien opintosuunnitelmien tietoja opetuksen ja harjoittelun tuntimääristä ja ryhmäko’oista. Näiden perusteella muodostettiin laskennalliset mallit eri koulutusohjelmien tilatarpeista. Saatuja tuloksia muokattiin sen perusteella, oliko kyseessä peruskorjattava tila vai uushankittava tila. Eri vaihtoehdoille määriteltiin investointi- ja vuokrakustannukset ja vaihtoehtoisille tilaratkaisuille laskettiin elinkaarikustannukset 20 ja 40 vuoden tarkastelujaksoille. Vaihtoehtoja arvioitiin lisäksi laadullisilla ja toiminnallisilla kriteereillä.

Yleisenä havaintona todettiin, että tilankäyttöä on mahdollista tehostaa huomattavasti parantamalla tilojen käyttöasteita. Analysoimme tilojen toteutuneen käytön tilavarausdatan avulla ja tuotimme uuden tilaohjelman, joka perustui realistisiin ja järkeviin käyttöasteisiin. Musiikin tilatarpeet tuotettiin henkilökunnalta saatujen vuosituntimäärien perusteella olettamalla, että tilankäyttö on järkevää ja opetuksen suunnittelussa tiloja hyödynnetään korkealla käyttöasteella.

Aikaansaatu kiinteistöselvitys toimii taustaselvityksenä Tampereen ammattikorkeakoulun tilaratkaisuja koskevalle päätöksenteolle sekä aikaansaa lähtökohdan hankkeita koskevalle hankesuunnittelulle.

tamk_Kampuskartta.jpg