Raaseporin kaupungin koulukapasiteettiselvitys

Keväällä 2016 toteutettiin Raaseporin kaupungille kouluverkkokapasiteetin kokonaistarkastelu. Selvitystä hyödynnettiin osana samaan aikaan käynnissä ollutta kiinteistöstrategiatyötä ja se kattoi Raaseporin kaupungin kaikki suomen- ja ruotsinkieliset peruskoulut ja lukiot, yhteensä 23 koulua.

Raaseporin koulujen palvelukapasiteettiselvityksen tavoitteena oli määrittää kaupungin opetustiloille realistiset ja vertailukelpoiset oppilaskapasiteetit faktalähtöisesti. Oppilaskapasiteetit haluttiin selvittää eri yksiköiden kuormituksen tasaamiseksi ja koulurakennusten tilatehokkuuden parantamiseksi. Selvitys on hyödynnettävissä myös tilahankkeiden kohdentamisessa ja mitoittamisessa.

Selvityksellä inventoitiin koulujen käytettävissä olevat opetustilat ja niiden perusteella määritettiin kouluille opetuksen tuntijakoon perustuvat opetustilojen lukumäärät ja oppilaskapasiteetit. Oppilaskapasiteetteihin perustuen selvitettiin kunkin koulun kuormitus täyttöasteena, lähtötietona koulun toteutunut oppilasmäärä.

Johtopäätöksenä todettiin, että alakoulujen täyttöaste on selvästi alle tavoitetason, yläkoulujen ja lukioiden osalta nykyiset täyttöasteet vastaavat tavoitetasoa. Näin ollen kouluverkosta löytyisi tehostamisen mahdollisuuksia alakoulujen osalta.