Porin koulujen tilakartoitus

PORI.jpg

Talvella 2011-12 toteutimme Porin koulujen tilakartoituksen ja -salkutuksen. Kartoitustyön käyttöliittymänä toimi sähköinen Facilite-palvelu.

Työ tapahtui kaupungin koulutusviraston ohjauksessa, yhteistyössä tilapalvelukeskuksen kanssa. Mukana oli 37 koulua; joista alakouluja 20 kpl,yläkouluja 5 kpl, yhtenäiskouluja 3 kpl, erityiskouluja 4 kpl ja lukioita 5kpl. 

Kartoitus toteutettiin kolmessa vaiheessa. Aloitusvaiheessa tarkennettiin työohjelma ja kartoituksen yksilölliset tavoitteet sekä organisoiduttiin ja koottiin lähtötiedot. Inventointivaihe piti sisällään lähtötietojen prosessoinnin, kohdekäynnit kaikissa kiinteistöissä sekä tietojen kirjaamisen Facilite -järjestelmään. Viimeistely- ja esittelyvaiheessa viimeisteltiin tietokanta, salkutettiin kiinteistöt ominaisuuksiensa perusteella sekä tuotettiin kartoituksen loppuraportti.


Tehtyä kartoitusta kaupunki voi hyödyntää mm.:

  • palveluverkkosuunnittelunsa osana
  • tilojen kunnon ja käytön seurannan apuvälineenä
  • lähtökohtana tiloja koskevalle keskustelulle ja päätöksenteolla
  • korjausten priorisoinnissa
  • tilapalvelukeskuksen ja käyttäjähallintokunnan yhteistyön linjauksessa
  • kiinteistöjen tulevien korjaus-, laajennus-, uudisrakennus- ja poistamistarpeiden arvioinnissa


Kartoituksen kautta muodostettiin objektiivinen yleiskuva Porin koulukiinteistökannasta ja sen teknisistä, toiminnallisista ja taloudellista haasteista ja kehitystarpeista. Yleisenä ongelmana Suomen kunnissa ja kaupungeissa on, että kiinteistönpidon tarpeet ovat suuremmat kuin käytettävissä olevat resurssit. Hankkeessa kerätty tieto, käytetyt mittarit  ja loppuraportointi edistävät olevien voimavarojen järkevää ja kustannustehokasta käyttöä.