Lahden sivistystoimen palveluverkkotarkastelu

 
1200px-Lahti_asemakaava_wo_lille.jpg
 

Lahden kaupunki tilasi keväällä 2013 sivistystoimialan palveluverkkojen ja toimitilakannan arvioinnin. Työssä tarkasteltiin tilakannan kehittämistä palvelukyvyn, käytön tehostamisen, investointitarpeiden ja rahoituksen näkökulmasta vuoteen 2025. Tilakonsultit TM2 Oy vastasi arvioinnissa tilakannan inventoinnista ja salkutuksesta. Tarkastelu rajattiin sisältämään koulut, päivähoito ja nuorisopalvelut, kirjastoverkko jätettiin arvioinnin ulkopuolelle.

Toimeksiannon tavoitteena oli sovittaa yhteen tilakeskuksella oleva tieto tilakannan teknisestä kunnosta sivistystoimialan palveluverkkosuunnitelmien kanssa. Tarkasteluun otettiin mukaan arviointi kiinteistöjen palvelukapasiteetista, toimivuudesta ja pedagogisesta soveltuvuudesta. Tavoitteena oli tukea kaupungin turvallisen, toimivan ja teknis-taloudellisesti kestävän toimitilakannan omistamista sekä sitä, että omistaminen on suunnitelmallista ja palvelutarpeen muutoksia ennakoivaa.

Arvioinnissa osoittautui, että peruskoulujen tilat ovat riittävät tämän hetken tarpeisiin, mutta koulutilojen täyttöasteissa havaittiin suuria eroja koulujen välillä. Täyttöasteita oli perusteltua tasata siirtämällä oppilaita korkean täyttöasteen kouluista vähemmän kuormitettuihin ja tätä kautta varmistaa opetukselle paremmat puitteet. Tasaisemmalla jakautumisella säästetään myös koulukiinteistöjä.

Päiväkotien osalta todettiin, että päivähoitokiinteistöjen tekninen ja toiminnallinen laatu oli vaihteleva, toimitilakannassa oli uudistamistarvetta ja kapasiteetti osin riittämätön. Päivähoitotarpeen muutokset voivat olla nopeita ja vaikeasti ennakoitavia, mihin arvioinnissa myös esitettiin uusia käytäntöjä investointien riskien vähentämiseksi.

Nuorisopalvelujen osalta todettiin, että toiminta vaatii nykyisellään enemmän työpajatyyppistä tilaa ja edellyttää tiloilta monipuolisuutta ja muunneltavuutta. Monimuotoistuminen vaatii toimipisteitä profiloitumaan erilaisille kohderyhmille.

Konkreettiset saavutukset:
Sivistystoimialan palveluverkkotarkastelulla saatiin Lahden sivistystoimen palveluverkkotyötä palveleva yleiskuva palveluverkkojen laadullisesta ja teknisestä nykytilasta, käsitys palveluverkon ja yksiköiden palvelukapasiteetista ja täyttöasteista, kuva palveluverkon alueellisista investointitarpeista sekä aikataulutettu ohjeellinen investointiohjelma.


Selvitys toimii lähtökohtana sivistystoimen omalle palveluverkkosuunnittelutyölle tuottaen suunnittelu- ja hankintaohjeistoa, jolla on osoitettavissa selkeät taloudellisen ja laadullisen vaikuttavuuden tulokset sekä varmistetaan tilahankkeiden nopeampi läpivienti ja hyvien suunnitteluratkaisujen kartuttaminen.