Etelä-Tuusulan kouluverkkotarkastelu


Kevään ja kesän 2016 aikana Tilakonsultit toteutti Etelä-Tuusulan kouluverkkotarkastelun Tuusulan kunnalle. Tarkastelu sisälsi Etelä-Tuusulan koulujen kapasiteettiselvityksen ja vaihtoehtotarkastelun Hyrylän koulukeskuksen yläasteen sijainnista.

Koulujen kapasiteettiselvitys
Selvityksessä inventoitiin koulujen käytettävissä olevat opetustilat ja niiden perusteella määritettiin kouluille opetuksen tuntijakoon perustuvat opetustilojen lukumäärät ja oppilaskapasiteetit. Oppilaskapasiteetteihin perustuen selvitettiin kunkin koulun kuormitus täyttöasteena, lähtötietona koulun toteutunut oppilasmäärä. Oppilaskapasiteetit haluttiin selvittää osana laajempaa Etelä-Tuusulan palveluverkkotarkastelua.

Vaihtoehtotarkastelu Hyrylän koulukeskuksen yläasteen sijainnista
Vaihtoehtotarkastelussa tutkittiin seitsemän vaihtoehtoista tapaa toteuttaa tilat Hyrylän koulukeskuksen yläasteelle. Hyrylän koulukeskuksesta suunnitellaan luovuttavan, koulu on kiireellisen peruskorjauksen tarpeessa ja Hyrylän lukiolle suunnitellaan alustavasti uutta rakennusta Hyrylän keskustaan. Ylä-asteen sijaitessa nykyisen lukion kanssa samassa rakennuksessa, 400:lle yläkoulun oppilaalle tulisi löytää uudet korvaavat tilat.

Yksinkertaistettu vertailu toimii päätöksenteon tukena monimutkaisessa lukio­-perusopetus-varhaiskasvatus-palveluverkkokokonaisuudessa. Vaihtoehtotarkastelu sisälsi vertailua tukevaa tietoa sisällöstä, tontista, laajuuksista, kustannuksista, eduista, haasteista, riskeistä ja aikataulusta. Taloudellisessa tarkastelussa huomioitiin elinkaarikustan-
nukset 30 vuoden ajanjaksolta. Vaihtoehdoista viidessä oli uusi sijaintipaikka ja kaksi sijaitsivat nykyisellä tontilla, joko uudisrakennuksena tai vanhan olemassa olevan koulurakennuksen peruskorjauksena. Johtopäätöksenä todettiin, että ominaisuudet erosivat etenkin saavutettavuuden ja kustannusten osalta.