Raaseporilta maakunnille siirtyvien palveluiden palveluverkkoselvitys

ISOKARTTA_PNG.png

Tilakonsultit laati Raaseporin kaupungille palveluverkkoselvityksen, jonka tavoitteena oli nykyisen sote-palveluverkon kehittäminen niin, että se vastaa maakunnan palvelutuotannon synergia-, tuottavuus- ja tilatehokkuustavoitteita sekä toteuttaa kaupungin sotepalveluille asettamat saatavuus- ja saavutettavuustavoitteet.

 Tarkastelun kohteena olivat Raaseporilta maakunnille siirtyvien palveluiden 47 nykyistä toimitilaa. Selvityksessä tarkasteltiin palveluverkon kehittämistarpeita sen siirtyessä maakunnalle 2024. Palvelutarpeen kehitystä arvioitiin myös väestön- ja kuntarakenteen kehityksen valossa käyttäen eri lähteistä saatua kartta-aineistoa. Esitettyjen palveluverkkomallien lähtökohtana toimivat toimeksiannon aiempien työvaiheiden tulokset, joiden kautta muodostettiin kokonaisnäkemys nykyisen palveluverkon toimivuudesta, tehokkuudesta ja kehittämistarpeista. Yksittäisten kohteiden ominaisuuksien lisäksi huomioitiin kohteiden järkevä sijainti osana palveluverkkoa.

Nykyisen palveluverkon haasteeksi tunnistettiin se, että palvelukapasiteettia on liikaa pienissä yksiköissä, jotka eivät tue palvelutuotannon sisäisiä synergioita, ovat täyttöasteeltaan matalia ja muodostavat teknis-taloudellisen riskin kehittämiselle.

Toimeksiannossa laadittiin neljä palveluverkkomallia, joita vertailtiin teknisen kunnon, toimivuuden, synergioiden, tilatehokkuuden, saavutettavuuden ja talouden näkökulmasta. Tilakonsultit suositteli kaupunkia käynnistämään neuvottelut Uudenmaan maakunnan kanssa palveluverkkoa uudistavan palveluverkkomallin pohjalta. Neuvottelujen tavoitteena on, että maakunnalle siirtyy 2024 kaupungin kehittämän palveluverkkomallin pohjalta kehitetty toimiva ja tilatehokas palveluverkko. Yhteistyössä maakunnan kanssa kehitetty palveluverkko varmistaa sote-palveluiden saatavuuden Raaseporissa.