Tilakonsultit
Talven 2016 ja kevään 2017 aikana toteutettiin koko Tuusulan kunnan kattava opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkotarkastelu, joka sisälsi noin 50 kohdetta. Toimeksianto oli jatkoa aiemmin toteutetulle Etelä-Tuusulan opetuksen (http://www.tilakonsultit.fi/index.php/2-uncategorised/82-etela-tuusulan-kouluverkkotarkastelu) ja varhaiskasvatuksen (http://www.tilakonsultit.fi/index.php/2-uncategorised/83-etela-tuusulan-paivakotien-kapasiteettiselvitys) yksiköiden kapasiteettiselvitykselle. Työ jakautui kahteen osaan, palveluverkkoselvitykseen ja sen perusteella tehtyyn taloudelliseen selvitykseen.

Palveluverkkoselvitys
Palveluverkkoselvitys sisälsi Tuusulan kunnan koulu- ja varhaiskasvatuspalveluiden kohteiden inventoinnin, kapasiteettitarkastelun, aikasarja-analyysin sekä esityksen kahdesta vaihtoehtoisesta palveluverkkomallista. Palveluverkkoselvityksen tavoitteena oli nykyisen päiväkoti- ja kouluverkon optimointi, joka toimii lähtökohtana jatkokehittämiselle. Selvityksessä on pohdittu nykyisen palveluverkon strategista kehittämistä pitkällä tähtäimellä. Työ tukee kiinteistöjen laatutietoista omistamista ja kehittämistä.

Työssä on kuvattu nykyinen palveluverkko, sekä kaksi vaihtoehtoista optimoitua palveluverkkoa. Palveluverkkojen optimoinnissa on huomioitu kohteiden taloudelliset ja laadulliset ominaisuudet sekä palvelukysynnän muutokset. Ensimmäinen vaihtoehtoinen palveluverkkomalli edustaa strategista lähtökohtaa, jossa palveluverkkoa kehitetään investoinnit minimoimalla. Toisessa vaihtoehdossa palveluverkkoa kehitetään korvaamalla vanhentuneita yksiköitä suuremmilla nykyaikaisilla rakennuksilla.

Tavoitteena on palveluverkon toiminnallinen uudistaminen. Kouluverkkoa kehitettäessä lähtökohtana on palveluverkko, jossa kaikki kohteet ovat toiminnallisesti OPS 2016:n edellyttämällä tasolla ja tilankäytöltään tehokkaita. Kouluverkkoa tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti, huomioiden kohteiden sijainti, kunto, toimivuus ja yksikkökoko. Yleisenä tavoitteena oli selkeyttää kouluverkkoa. Varhaiskasvatuksen vaihtoehtoisesta palveluverkkomallista karsittiin teknisesti ja toiminnallisesti vanhentuneet kohteet. Palveluverkkoa uudistettaessa yhtenä tavoitteena oli yksikkökoon kasvattaminen. Selvitystyön tuloksena Tuusulan kunta sai kokonaisnäkemyksen palveluverkon toimivuudesta, tehokkuudesta ja kehittämistarpeista.

Taloudellinen selvitys
Taloudellisen selvityksen tavoitteena oli vertailla palveluverkkoselvityksessä esitettyjen vaihtoehtoisten palveluverkkomallien sekä opetus- ja varhaiskasvatuksen nykyisten palveluverkkojen elinkaarikustannuksia 30 vuoden aikajänteellä. Tarkastelu tuotti tiedot erilaisten palvelumallien taloudellisista vaikutuksista. Laskelmassa on huomioitu kohonneet ylläpitokustannukset, kohteen kulumisesta aiheutuvat korjausinvestoinnit, purkukustannukset, arvioidut realisointituotot sekä uusinvestoinnit (kohteen laajentaminen tai uudisrakentaminen). Kokonaiskustannukset on määritetty taloudellisessa mallinnuksessa teoreettisin perustein. Analyysi osoitti, että nykyisen palveluverkon ja vaihtoehtoisten optimoitujen palveluverkkomallien 30 vuoden aikana kertyvien kokonaiskustannusten välillä ei esiinny suuria eroja. Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että Tuusulan kunnan koulu- ja varhaiskasvatuspalveluiden toimitilojen teknis-taloudelliselle uudistamiselle, esitettyjen palveluverkkomallien mukaisesti, ei ole taloudellista estettä.

Alla olevassa kuvassa on esitetty ensimmäisen palveluverkkomallin alakouluverkon täyttöasteen kehittyminen tarkastelujakson aikana.