Tilakonsultit
Tilahallinnon organisointi omistajapoliittisesta näkökulmasta -opinnäytetyö valmistui 18.4.2012.

Kevään 2012 aikana insinööriopiskelija Simo Rintakari suoritti insinöörityön toimeksiantona Tilakonsultit TM2 Oy:lle. Insinöörityön tavoitteena oli soveltaa yksityisen sektorin toimitilajohtamisessa strategisia mittareita ja työkaluja, joiden avulla saatiin uusi työkalu Tilakonsultit TM2 Oy:lle. 
Työkalun kehittämistä suoritettiin yhteistyössä opinnäytetyön ohjaajien toimitusjohtaja Mikko Marja-ahon ja lehtori Juhani Siikalan sekä Tilakonsulttien kuntayhteistyökumppaneiden kanssa.

Opinnäytetyössä tutkittiin Suomen Kuntaliiton asettamien omistuspoliittisten linjausten, kunnan palvelukysynnän muutosten, tilahallinnon hankinnan, omistuksen ja ylläpidon vaikutusta tilojen käyttöön. Haastattelujen ja verkkokyselyn perusteella koottiin yhteen tilankäytön optimoinnin nykyinen muoto. Tätä muotoa kehitettiin Suomen Kuntaliiton linjauksien mukaisiksi ja lopuksi optimoinnin ohjauksen malliin lisättiin yksityisen sektorin toimitilajohtamisessa käytettäviä strategisia mittareita, taktisia työkaluja ja tilankäytön hallintaohjelma.


Strategisina mittareina käytettiin liiketoiminnan strategisessa johtamisesta tuttuja jatkuvan toiminnan arvioinnin Balanced Scorecardia, SWOT- ja TOWS-analyysiä. Taktiset työkalut on tarkoitettu mittaristojen tueksi, ja niiden käyttöä sovelletaan tapauskohtaisesti. Optimoinnin taktisina työkaluina käytettiin Benchmarkingia ja Lean-ajattelua. Jotta näitä mittaristoja ja taktisia työkaluja voidaan ottaa käyttöön, on tilanhallintajärjestelmällä oikea-aikaisesti kerättävä tietoa tilojen käytöstä. Opinnäytetyö on luettavissa Theseus-tietokannassa.


Opinnäytetyön tuloksena saatiin toimitilajohtamisen optimoinnin tasapainotettu mittaristo, jonka avulla kyetään seuraamaan tilahallinnon ja hallintokuntien välisiä numeeristen tavoitteiden toteutumista.